Dr. Nikos Xanthoulis
Ancient Lyre
Dr. Nikos Koutsoumpos
Our Archaeologist Guide
Artemis Skoumpourdi
Guide Expert for Athens
Andreas Michaelides
Our Narrator
Mina Polychroniou
Our Cruise Soprano
Yorgos Pechlivanoglou
Our Cruise Guitar player
Agapi (Love) Margetidi
Our Gastronomy leader
Periclis Ripis
Sport’s tourism expert