Η Escape Plans διοργανώνει σε εβδομαδιαία βάση εκδρομές και εξορμήσεις στη φύση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα του εναλλακτικού τουρισμού. Σκοπός μας είναι να ζήσουμε όλοι μαζί μοναδικές εμπειρίες, ανακαλύπτοντας κάθε φορά νέους προορισμούς, μονοπάτια και δυναμικές outdoor δραστηριότητες, πάντα με γνώμονα την υπευθυνότητα και την ασφάλειά σας.

Η φιλοσοφία μας διέπεται από την έλλειψη διακρίσεων και την απόλυτη τήρηση της προτεραιότητας σε θέματα συμμετοχής στις εκδρομές μας, την άρτια οργάνωση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, την αλληλεγγύη και το πνεύμα ομαδικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή σας στις εξορμήσεις μας συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Escape Plans:

 1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις εκδρομές/δραστηριότητες/εξορμήσεις, συνεπάγεται ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές. Οι όροι συμμετοχής μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
 2. Ο συμμετέχων δηλώνει την προθυμία του να συμμετέχει ενεργά σε εκδρομές, δραστηριότητες και εξορμήσεις που διοργανώνονται από την Escape Plans κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Ο συμμετέχων αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Escape Plans πριν και κατά τη διάρκεια της εκδρομής /δραστηριότητας/ εξόρμησης. Η Escape Plans διατηρεί το δικαίωμα να αποπέμψει από εκδρομή/δραστηριότητα/εξόρμηση τον συμμετέχοντα, με άμεση ισχύ, εάν ο συμμετέχων δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις καθώς και εάν η συμπεριφορά του είναι απρεπής. Σε περίπτωση αποπομπής ο συμμετέχων δεν λαμβάνει αποζημίωση για την συμμετοχή του και η Escape Plans έχει το δικαίωμα να μην του επιτρέψει την συμμετοχή σε μελλοντικές εκδρομές/εξορμήσεις/δραστηριότητες.
 3. Κάθε συμμετέχων είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ασφάλειά του και γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στην οποία συμμετέχει, καθώς και τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας (π.χ. άσθμα, αλλεργίες, καρδιαγγειακές παθήσεις κ.λπ.), θα πρέπει κατά την εγγραφή του να ενημερώσει υποχρεωτικώς τους διοργανωτές, ενώ ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας ενδέχεται να του ζητηθεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού του.
 4. Ο συμμετέχων έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στις εκδρομές/ δραστηριότητες/εξορμήσεις και έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδρομή/δραστηριότητα/εξόρμηση. Επισημαίνεται, η τυχόν άρνηση του συμμετέχοντα να χρησιμοποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό είτε εξ αρχής είτε κατά την διάρκεια της εκδρομής/ δραστηριότητας/εξόρμησης, συνεπάγεται αυτομάτως στον αποκλεισμό του από αυτήν.
 5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία της εκδρομής/δραστηριότητας/εξόρμησης. Οι συμμετέχοντες ηλικίας 12-18 ετών μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν σε εκδρομές/εξορμήσεις/δραστηριότητες συνοδευόμενοι από τους γονείς τους ή από τους κηδεμόνες τους, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης των γονέων τους. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. H Escape Plans δεν είναι υπεύθυνη για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή/εξόρμηση/δραστηριότητα. Κάθε συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να κρίνει για τον εαυτό του εάν ή όχι η κατάσταση της υγείας του είναι κατάλληλη για συμμετοχή σε εκδρομές/εξορμήσεις/δραστηριότητες και εάν είναι απαραίτητο, μετά από διαβούλευση με ιατρό. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρέχει στην Escape Plans ψευδή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και δεν δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκάστοτε εκδρομής/εξόρμησης/δραστηριότητας, αποκλείεται από αυτήν και δεν επιστρέφεται σε αυτόν το ποσό της συμμετοχής του.
 6. Οι συμμετέχοντες εγγράφονται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα στις εκδρομές για την καλύτερη οργάνωση αυτών.
 7. Η εξόφληση του αντιτίμου της ημερήσιας εκδρομής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση και τουλάχιστον 15 ημέρες πριν όταν πρόκειται για διήμερη ή πολυήμερη εκδρομή.
 8. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν εγκαίρως την προκαταβολή ή την εξόφληση (αναφέρεται στην κάθε εκδρομή αναλυτικά).
 9. Οι συμμετέχοντες ειδοποιούν για την ακύρωση της συμμετοχής τους από τη στιγμή που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
 10. Οι συμμετέχοντες βρίσκονται έγκαιρα στο/α σημεία επιβίβασης του πούλμαν, τα οποία έχουν οριστεί από τους διοργανωτές.
 11. Οι συμμετέχοντες τηρούν σχολαστικά τους χρόνους αναχώρησης και τη διάρκεια των στάσεων που καθορίζει ο αρχηγός της εξόρμησης. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι η μη τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές, καθυστερήσεις στο πρόγραμμα και προβλήματα μεταξύ των συμμετεχόντων.
 12. Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η τοποθέτησή τους στα δωμάτια του ξενοδοχείου, σε εκδρομές όπου απαιτείται διανυκτέρευση/σεις, γίνεται με τυχαία σειρά χωρίς συγκεκριμένες προτιμήσεις διότι δεν είναι γνωστή η ιδιαιτερότητα κάθε δωματίου.
 13. Οι συμμετέχοντες συναινούν και αμετάκλητα αναθέτουν στην Escape Plans και τους διάδοχους της Escape Plans να εκχωρεί τα δικαιώματα, στο διηνεκές, να εκμεταλλεύεται, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε πληροφορία και έγγραφα, όπως φωτογραφίες, φιλμ, συνεντεύξεις και δεδομένα απόδοσης, που παράγονται σε σχέση με τη συμμετοχή τους ( εφεξής το «Υλικό»). Οι συμμετέχοντες παρέχουν στην Escape Plans την άδεια να δημιουργεί αντίγραφα του υλικού και να διαθέτει το αποτέλεσμα στο κοινό είτε πρόκειται για το πρωτότυπο ή για τροποποιημένο αντίγραφο αυτού σε μετάφραση ή προσαρμογή σε λογοτεχνική ή καλλιτεχνική μορφή, ή με άλλο τεχνικό τρόπο, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα πληρωμής. Κατά συνέπεια, η Escape Plans μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα του συμμετέχοντα κατά την χρήση του υλικού. Όλα τα δικαιώματα, κάθε είδους και μορφής, που σχετίζονται με τα αποτελέσματα των παραστάσεων του συμμετέχοντος είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Escape Plans, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, το διαρκές και αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να αλλάζει, να τροποποιεί, εις διπλούν, την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, προώθησης, παρουσιάζοντας και αξιοποιώντας τις περιπέτειες/εξορμήσεις της Escape Plans. Όλα τα δικαιώματα πάσης φύσεως που απορρέουν δίχως περιορισμό από: φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις που γίνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, ανήκουν στην Escape Plans και τους διαδόχους, εκδοχείς και τους δικαιοδόχους τους. Κατά συνέπεια, η Escape Plans μπορεί αποκλειστικά και με δική της διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει τον τρόπο παρουσίασης του αποτελέσματος, τη μεταβολή του τρόπου παρουσίασης, καθώς και την επεξεργασία, τη μετακίνηση, την σάρωση, την κοπή, τη συμπίεση, την αποσυμπίεση, τις αλλαγές στην αναλογία διαστάσεων, την ταχύτητα με την οποία το έργο έχει εκτεθεί ή εκτελεσθεί, την μεταγλώττιση, τους υπότιτλους, την ψηφιακή τροποποίηση ή βελτίωση, τη διακοπή των εμπορικών ή άλλων διαλειμμάτων, τις αλλαγές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών, το συνδυασμό με τη διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων και ενσωματωμένο μάρκετινγκ. Η Escape Plans έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα υπό αυτές τις συνθήκες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγκριση του συμμετέχοντα.
 14. Ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε απαίτηση του, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας/εξόρμησης στην οποία συμμετέχει.
 15. Ο αρχηγός της δραστηριότητας/εξόρμησης έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας/εξόρμησης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομα κατά την απόλυτη κρίση του.
 16. Οι ώρες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων/εξορμήσεων που αναφέρονται στα προγράμματα της κάθε εκδήλωσης υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια της ομάδας.
 17. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι 25 (ή διαφορετικά όπως αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα/εξόρμηση). Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής και θα γίνεται επιστροφή των χρημάτων που έχουν κατατεθεί από τους υπόλοιπους.
 18. Κατοχύρωση θέσης γίνεται εφόσον ο συμμετέχων επικοινωνήσει με την Escape Plans μέσω email: στο [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 6932315005 δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και το σημείο που επιλέγει να επιβιβαστεί ανάμεσα σε αυτά που η Escape Plans έχει δηλώσει ως σημεία επιβίβασης και αποβίβασης στην ανακοίνωση της εκάστοτε εξόρμησης/εκδρομής. Επίσης, η θέση κατοχυρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί το αντίτιμο για τη συμμετοχή.
 19. Ακυρωτικά:

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, η εκδρομή/εξόρμηση/δραστηριότητα θα ακυρωθεί και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει ή η εκδρομή/εξόρμηση/δραστηριότητα θα επαναπρογραμματιστεί σε συνεννόηση με τούς προτιθέμενους συμμετέχοντες που είχαν ήδη πληρώσει το κόστος συμμετοχής. Επίσης ακύρωση της εκδρομής/εξόρμησης/δραστηριότητας θα γίνει σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες την(ις) ημέρα(ες) πραγματοποίησης της, σε περίπτωση απεργιών, θεομηνίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών / πολέμου.

Για μονοήμερες εκδρομές/εξορμήσεις/δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη εκδρομή/εξόρμηση/δραστηριότητα, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6932315005 (9:00 – 18:00) μέχρι τα μεσάνυχτα 14 ημέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/εξόρμησης συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6932315005 (9.00-18.00) μετά τα μεσάνυχτα 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/εξόρμησης συνεπάγονται επιστροφή 50% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6932315005 (9.00-18.00) μετά τα μεσάνυχτα 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/εξόρμησης ή μη εμφάνιση στο/α σημεία συνάντησης συνεπάγονται κατακράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί, εκτός εάν ο συμμετέχων βρει αντικαταστάτη/τρια.

Για διήμερες ή πολυήμερες εκδρομές/δραστηριότητες/εξορμήσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη εκδρομή/δραστηριότητα/εξόρμηση, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6932315005 (9:00 – 18:00) μέχρι τα μεσάνυχτα 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδρομής/δραστηριότητας/εξόρμησης συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6932315005 (9:00 – 18:00) μετά τα μεσάνυχτα 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδρομής/δραστηριότητας/εξόρμησης συνεπάγονται επιστροφή 50% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.

Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 6932315005 (9:00 – 18:00) μετά τα μεσάνυχτα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδρομής/δραστηριότητας/εξόρμησης συνεπάγονται κατακράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.